ES/GA/EN/PT
   Novas

 


¿Falamos?
logo_pardoMedioambiente

Conxunto de circunstancias ou condicións exteriores a un ser vivo que inflúen no seu desenvolvemento e nas súas actividades
Volver al home

Medioambiente


Coa finalidade de minimizar o impacto das actuacións sobre o territorio, cubrimos a totalidade de servizos de enxeñería e consultoría asociados ao medioambiente.

Ingeniería ambiental

Realizamos plans estratéxicos, plans directores, estudos e Dirección Integrada de Proxectos nos seguintes campos da enxeñería ambiental:

Enerxías Renovables

Enerxía eólica.

Enerxía solar térmica e fotovoltaica.

Eficiencia enerxética

Estudos de eficiencia enerxética.

Auditorías enerxéticas.

Edificación sostible.

Xestión da agua

Abastecimento e potabilización (ETAPs).

Saneamento e depuración (EDARs).

Vertedeiros e residuos

Clausura e selado de vertedeiros.

Instalacións de contenerización de residuos.

Puntos limpos.

Proxectos de actuación ambiental

Rexeneración ambiental.

Recuperación de zonas naturais.

Accesibilidade e adecuación de entornos naturais.

Consultoría ambiental

No ámbito da consultoría ambiental prestamos os seguintes servizos:

Evaluación Ambiental

A evaluación ambiental identifica xeitos de mellorar ambientalmente os proxectos e minimizar, atenuar ou compensar os impactos adversos sobre o medio, abarcando os servizos prestados todo o procedimento de Evaluación del Impacto Ambiental:

Estudos de impacto ambiental.

Plans de vixilancia ambiental.

Proxectos de integración ambiental e paisaxística.

Planificación e xestión de espazos naturais.

Calidade ambiental

As actividades neste campo abarcan os servizos relacionados co control integral da contaminación (plans de xestión, estudos de minimización, mostreos e caracterizacións), a xestión de residuos, solos contaminados, augas, ruídos, cheiros e contaminación atmosférica.

Desenvolvemento sostible
O obxectivo do desenvolvemento sostible é satisfacer as necesidades do presente sen poñer en perigo a capacidade das xeneracións futuras para satisfacer as súas propias necesidades. (Informe da Comisión Mundial sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, 1987).

O desenvolvemento sostible implica o mantemento dun equilibrio entre tres áreas interdependentes: o desenvolvemento económico, o desenvolvemento social e a protección do medioambiente. Para lograr este equilibrio, é preciso o deseño, planificación e execución de calquera actividade mediante un enfoque equilibrado e integrado de estos tres elementos, polo que se fai imprescindible a intervención dunha equipa multidisciplinar capaz de desenvolver:

Evaluacións ambientais estratéxicas.

Estratexias de sostenibilidade.

Memorias de sostenibilidade.

Urbanismo sostible.

Plans de educación e sensibilización cidadana.

Axenda 21 Local.

Xestión medioambiental

Servizo de consultoría integral en todas as dimensións da xestión medioambiental:

Auditorías medioambientais.

Sistemas de xestión medioambiental: ISO 14001, EMAS.

Elaboración e tramitación de
Autorizacións

Ambientais Integradas.

Formación

Deseño e elaboración de manuais técnicos e programas de formación ambiental a partir das necesidades específicas de cada actuación.